Historické putování

Vyhledávání

Františkovy Lázně

Město Františkovy Lázně
Nádražní 208/5
Františkovy Lázně, 351 01

Telefon:+420 354 479 211
E-mail:sekretariat@mufrlazne.cz
Web:www.frantiskovy-lazne.cz/
 
 

Historické město ve středu Chebské pánve, která je ohraničena Smrčinami, Krušnými horami, Slavkovským lesem a Českým lesem. Z geologického hlediska je oblast třetihorní příkopovou propadlinou v místech křížení Podkrušnohorského zlomu a Mariánskolázeňského zlomu. Vrstvení pánevních sedimentů vytvořilo společně s dozníváním sopečné činnosti v podobě uvolňování kysličníku uhličitého z podloží podmínky ke vzniku pramenných oblastí s vývěry minerálních pramenů – v místě jedné z nich pak byly založeny Františkovy Lázně.


Město se nachází mezi městy Cheb a Aš, jeho zeměpisná poloha je 12o 21‘ východní délky a 50o 20‘ severní šířky. Správní území města Františkovy Lázně zaujímá celkovou plochu 2 574 ha skládá se ze sedmi katastrálních území (Františkovy Lázně, Horní Lomany, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice, Dlouhé Mosty, Krapice a Jedličná), dále se město člení na osm částí. Dříve město patřilo do Západočeského kraje, okres Cheb, dnes je součástí Karlovarského kraje.

Historie:

Předhistorické období Františkových Lázní je spojeno s dějinami Chebska a města Chebu a sahá až do středověku. V nejstarších dějinách navázala na původní slovanské osídlení oblasti v 11. století německá kolonizace vedená samotnými císaři. Po roce 1322 bylo Chebsko právně přičleněno k zemím Koruny české, zůstalo ale německy mluvící oblastí. Společenským a hospodářským centrem kraje se stalo město Cheb. S tímto hospodářským a společenským centrem kraje jsou také spojeny nejstarší dějiny lázní. Chebští začaly záhy využívat tzv. Slatinnou kyselku, dnešní Františkův pramen jako stolní vodu a později objevili její léčebné účinky. Cheb vystupuje jako pseudolázně, těží z ubytování pacientů a blokuje výstavbu u blízkého pramene.
K vlastnímu založení Františkových Lázní tak dochází až v roce 1793, kdy z podnětu městského lékaře Dr. Bernarda Adlera schvaluje císař František I. urbanistickou a architektonickou koncepci lázní v podobě ulicové vesnice se Společenským domem, první kolonádou a pavilónem nad Františkovým pramenem. Obec je pojmenována jako Ves císaře Františka, později, v roce 1807 obdrží úřední název Františkovy Lázně. Stavebníkem je město Cheb a jeho občané, kteří se stavebními výhodami postaví první lázeňské domy.
Malá obec se záhy rozrůstá do rozměru města a v roce 1852 se Františkolázeňští odpoutají od Chebu jako samostatná obec, aby krátce nato v roce 1865 získaly statut města. Ve stejném období jsou napojeny na železniční síť a řadí se mezi světové lázně s vysokou návštěvností klientely z celého světa. Přibývají nově objevené prameny, staví se soukromé i městské lázně , nové ulice se zaplňují výstavními lázeňskými domy, rozlehlé parky dotvářejí obraz ideálních lázní. Po první světové válce, v období prvorepublikového Československa prosperita lázní pokračuje.
Nástup fašismu otřese podstatou lázní, zahraniční klientela se ztrácí a po vypuknutí války se Františkovy Lázně stávají z části lazaretním městem.
Po válce nastupuje období socialistického lázeňství a lázně se proměňují na jeden velký centrálně řízený státní podnik určený pro léčebnou rehabilitaci pracujících. Lázně se nerozvíjejí, veškeré investice slouží k udržení stávajícího stavu. Po revoluci přebírá v roce 1991 většinu léčebných zařízení akciová společnost Lázně Františkovy Lázně a rodí se první soukromé lázeňské domy. Vedení města obnovuje infrastrukturu a dává podněty k rozvoji města – je to návrat k tradicím Františkových Lázní.

Současnost:

Po roce 1989 se začínají psát nové svobodné dějiny města. Nejprve byl vyhodnocen stav základní infrastruktury a vedení města přistoupilo k sanaci města. Ta se v první fázi týkala především položení kanalizace v historickém jádru. Technicky náročná akce připravila podmínky pro další rozvoj města. Další fází bylo vymístění technických služeb z centra na jeho okraj, kde byly v roce 2004 vybudovány nové provozy. Krátce nato byla na počátku devadesátých let vyprojektována a vzápětí realizována pěší zóna v podobě mozaikové dlažby v délce Národní třídy. Na ní pak navázaly podobné úpravy v místech Františkova pramene. Projekt vytváření pěších zón a oživení promenád pokračoval v roce 2006 povrchovou a parkovou úpravou Izabeliny promenády. Zároveň byl vypracován projekt regenerace jižní části lázeňských parků. Krátce nato začaly úpravy zeleně ve východní části lázeňské zóny, kde vznikla zcela nová parková zákoutí včetně sítě vycházkových cest. Historické jádro a přilehlé parky tak získaly zcela nový, reprezentativní vzhled a staly se jedním velkým, vyhledávaný korzem.
Ochrana historického jádra byla již v roce 1992 zabezpečena začleněním Františkových Lázní do seznamu městských památkových rezervací. Od této chvíle disponují lázně také financemi z programu regenerace MPR a MPZ a jednotlivé památky jsou systematicky opravovány podle harmonogramu – plán regenerace městské památkové rezervace. Město v roce 2004 získalo cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2004 a titul
„ Historické město roku 2004“. Toto prestižní ocenění je udělováno každý rok Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Vedle města je největším stavebníkem a.s. Lázně Františkovy Lázně, která zrekonstruovala řadu historických lázeňských domů a obohatila v roce 2005 město novou dominantou v jeho východní části – rozlehlým areálem krytých a otevřených bazénů – Aquafórem s dominantou budovy krytého bazénu ve stylu římských lázní. Po jeho otevření byla v jeho bezprostřední blízkosti postavena nová železniční zastávka.
V současnosti se pracuje na oživení výletních míst a realizuje se projekt obnovení autokempinku v prostoru lesoparku Amerika, kde má být také realizována naučná stezka s expozicí zvířat. Pro sportovní aktivity mládeže se připravuje multifunkční hřiště pro dospívající mládež se skateparkem.
Františkovy Lázně si zachovaly svůj léčebný režim a mají ucelený lázeňský program. V léčebných indikacích se navázalo na tradice v léčbě přírodními zdroji a využívá se zejména léčba slatinou, uhličitými koupelemi a oxidem uhličitým. Dominující postavení zde má a.s. Lázně Františkovy Lázně, velký podíl na lůžkové kapacitě Františkových Lázní začínají mít také soukromé lázeňské domy.
V oblasti kultury se prolíná nabídka kulturních programů pro lázeňské hosty a vlastní aktivity kulturních institucí. Rozhodující roli zde hraje Divadlo Boženy Němcové s bohatou nabídkou od ochotnických vystoupení místního spolku po náročná převzatá představení. V roce 2008 zrekonstruovalo město pro potřeby muzea novou budovu a o v roce 2009 se stěhuje po rekonstrukci do nového místa také městská knihovna. K tradicím lázní patří návštěva okolních výletních míst, která se řadí k nejzajímavějším v Čechách. Františkovy Lázně mají opět charakter vyhledávaných světových lázní.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz/o-svazu/kdo-jsme/default.aspx )
Sdružení lázeňských míst České republiky (http://www.spas.cz/)
Image 4
Image
Františkovy Lázně 2009 04 04
Fr lázně Glauberovy prameny 2
Františkovy Lázně 2009 04 04
100px Flag of Frantiskovy Lazne svg
800px Franzensquelle
800px Franzl
1280px Beethoven Františkovy Lázně1
1280px Beethoven Františkovy Lázně2
Fr lázně Glauberovy prameny 2
Františkovy Lázně 2009 04 04
90px Frnatiškovy Lázně CoA
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load