Historické putování

Vyhledávání

Rokytnice v Orlických horách

Město Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka 3
Rokytnice v Orlických horách, 517 61

Telefon:+420 494 379 021
E-mail:podatelna@mu.rokytnice.cz
Web:www.rokytnice.cz
Městečko Rokytnice v Orlických horách se nachází ve východní části Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraji Královéhradeckém. Leží v nadmořské výšce 530-670 m.n.m. a žije zde přes dva tisíce trvale hlášených obyvatel. Rokytnice v Orlických horách je považována za hlavní město Orlických hor. Území města leží v povodí říčky Rokytenka na okraji Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Rokytnice v Orlických horách patří k významným střediskům letní i zimní rekreace, podporující celoroční turistiku v této části Orlických hor. Díky zachovalému původnímu rázu lidové architektury a množství kulturních památek byla okolo centra města vyhlášena v roce 2003 městská památková zóna. V městské památkové zóně můžeme vidět raně barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1603, farní kostel Všech Svatých dokončený v roce 1684. Dále se zde nachází barokní kaple sv. Anny, která je považována za patronku města, původně renesanční zámek přestavěný šlechtickým rodem Nostitz-Rieneck a torzo židovského hřbitova z roku 1718. Další informace naleznete na stránkách města www.rokytnice.cz nebo www.info.rokytnice.cz
 
 

Historie:

První zmínka o Rokytnici pochází z r. 1318, kdy byla Rokytnice spolu s Pěčínem vypleněna a vypálena loupeživými rytíři z hradu Liberka.
Roku 1487 vzniká odtržením od rychnovského panství samostatný statek – základ pozdějšího rokytnického panství. Roku 1548 kupují toto zboží Lickové z Rýzemburka, kteří začali budovat v místě dnešního zámku vodní tvrz. Roku 1567 kupuje zadlužené panství německý šlechtic původem z Horní Lužice - Jáchym Mauschwitz z Armenruh. Za jeho vlády se začíná z běžného života vytrácet český jazyk, který jen ztěží odolává silnému tlaku přicházejících německy mluvících kolonistů, především řemeslníků. Za vlády Mauschwitzů se začíná na panství vést přehledná správní agenda. Mauschwitzové byli v dějinách města známí jako velmi přísní na své poddané, kteří tak v hojné míře prchali na okolní panství. Přesto se zasloužili o rychlý rozvoj řemesel a cechů na panství.Od roku 1616 do roku 1627 drží Rokytnici krátce Zieglerové z Klipphausenu. Roku 1627 kupuje panství Jan Mikuláš svobodný pán z Nostic, příslušník německého šlechtického rodu později povýšeného do hraběcího stavu. Jeho vliv na panství trvá až do konce 30. let 20. století. Nosticové se podíleli na další kolonizaci panství, především zakládáním nových vsí (Panské Pole, Julinčino údolí, Hanička, Hadinec) a dalším rozvojem řemesel. Z významných představitelů nelze nevzpomenout Ottu z Nostic, který udělil r.1651 městečku 13 důležitých privilegií. Roku 1852 byl poprvé městys Rokytnice povýšen na město.Významnou událostí byl vznik soudního okresu Rokytnice v r. 1869. Roku 1870 bylo město spojeno telegraficky s Žamberkem a r. 1906 byla na město napojena lokální železniční trať z Doudleb nad Orlicí a Vamberka. Především v období 17. a 18. století velmi sílil příliv německy mluvícího obyvatelstva, což se nepříznivě projevilo především po vzniku samostatné republiky v roce 1918, kdy celé území bývalého panství hledalo oporu ve vzniklých separatistických útvarech Deutschböhmen a Sudetenland. Tyto snahy musela ukončit až přímá intervence armády v prosinci r. 1918. Do nástupu Hitlera k moci v r. 1933 se soužití mezi Čechy a Němci vyvíjelo poměrně klidným způsobem, ovšem se sílícím vlivem nacismu se opět začaly otevírat staré nezhojené rány. To vyvrcholilo přivtělením této oblasti k německé říši na základě výsledků tzv. Mnichovské dohody ze září 1938, kdy území opustila až na několik výjimek celá česká menšina. Rokytnice byla republice vrácena až po skončení 2. světové války, v jejíž souvislosti byl proveden i odsun německého obyvatelstva na základě vydaných dekretů presidenta Beneše. Absence obyvatelstva byla poté nahrazována přílivem česky mluvícího obyvatelstva z vnitrozemí. V srpnu r. 1968 bylo město obsazeno polským vojskem, které ještě do zimy vystřídalo sovětské okupační vojsko, které zde postupně dislokovalo pluk o síle až 3500 mužů. Po r. 1989 bylo urychleně jednáno o jejím odsunu, který byl ukončen v březnu 1991. V r. 1971 byl obci Rokytnice opět přiznán statut města

Současnost:

Poloha města a celé oblasti je předurčena pro potřebný rozvoj cestovního ruchu a turistiky. Město leží v Královéhradeckém kraji ve východní části okresu Rychnov nad Kněžnou. Městský úřad v Rokytnici v O.h. je pověřeným obecním úřadem se stavebním a matričním úřadem.
Město je vstupní bránou do východní části Orlických hor, a to jak pro motoristy tak i pro cykloturisty. Rokytnice je napojena na lokální železnicí, která prochází kaňonovitým údolím řeky Zdobnice a patří tak mezi tratě s nejkrásnější okolní přírodou v ČR. Lokální dráha spojuje Rokytnici s tratí č. 020, která má přímé připojení na Hradec Králové a Prahu. 
Největší zastoupení průmyslu v Rokytnici představuje potravinářský průmysl prostřednictvím výroby mražených jídel zn. Guseppe. Dále je zde v menší míře rozvinut lehký strojírenský průmysl a tradiční řemeslná výroba. Vítaný zdroj zaměstnání zajišťují i akciová společnost Selka a drobní farmáři hospodařící po zaniklém státním statku. Pozvolna se rozvíjí i obchod a služby.
Na dobré úrovni je základní školství, které získalo v roce 2004 kompletně rekonstruovanou a modernizovanou budovu školy. Součástí školy je i sportovní areál s víceúčelovou halou a saunou, která slouží i občanům a návštěvníkům Orlických hor.
Rozvoj místní kultury je limitován množstvím finančních prostředků na tuto činnost a samozřejmě mírou zájmu obyvatelstva. Svoji tradici obnovila Anenská pouť (26.7.), která má svůj původ již v 17. století a je každoročně provázena množstvím kulturních pořadů. Ve městě dále pracuje informační služba, která zajišťuje mimo informovanosti turistů a návštěvníků také drobnější kulturní pořady a akce ve městě.
V r. 1969 byla v regionu Rokytnicka vyhlášena Chráněná krajinná oblast Orlické hory jejíž hranice prochází středem města. Množství turistů kteří přijíždějí do této oblasti především za sportem a rekreací se stále častěji zajímá i o stav a historii nemovitých památek v regionu. Mezi atraktivní místa patří v tomto směru například Neratov. Téměř 20 tisíc návštěvníků ročně však přiláká zpřístupněná bývala vojenská tvrz Hanička z r.1938, která spolu s ostatním systémem stálého železobetonového opevnění dochovaného v této oblasti patří mezi vyhledávané technické atrakce. 
Na základě volebních programů po r. 1990 byly ve městě realizovány některé důležité ekologické stavby, např. rekonstrukce centrálního zdroje tepla – kotelny K1 ze systému spalování hnědého uhlí na spalování obnovitelných zdrojů tepla, dřevní hmoty upravené do štěpky, dále modernizace a rozšíření teplovodní sítě od CZT. Spolu s touto realizací se podařilo provést celoplášťové zateplení 85 % původních panelových domů v majetku města.Nejrozsáhlejší investiční akce, která ve městě v letech 2002-05 proběhla je rekonstrukce a dostavba areálu základní školy.
Zastupitelstvo města ve všech volebních obdobích po r. 1990 vždy plně podporovalo postupnou regeneraci historického centra města pod dohledem památkového ústavu a za finanční spoluúčasti města, kraje, státu, soukromých osob a podnikatelů.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

DSO Region Orlické hory
Mikroreegion Rychnovsko
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko 

Turistické zajímavosti

Sýpka – muzeum Orlických hor

Moderní interaktivní muzeum pro děti i dospělé představuje návštěvníkům živou i neživou přírodu a řemesla typické pro Orlické hory ve třech patrech. Otevřeno celoročně mimo pondělí. Více na www.sypka-moh.cz

Železniční muzeum Rokytnice v Orlických horách

V budově bývalé výtopny lokomotiv se nachází muzeum, které seznamuje návštěvníky s historií horské železniční trati. Otevřeno pouze v sezóně o víkendech. Více na www.lzkclub.estanky.cz

Sportovní areál ZŠ Rokytnice v O. h.

Víceúčelová hala, sauna, posilovna. Více na www.zs.rokytnice.cz

Sportovní areál – víceúčelové hřiště, prolézačky, minigolf, tenisové kurty…

(Nachází se za náměstím v blízkosti mateřské školy Rokytnice v O. h.)

Muzeum Pevnost Hanička

Komplex pohraničního opevnění budovaný před 2. sv. válkou na obranu před nacistickým Německem se nachází 6km od Rokytnice v O. h. Můžeme zde vidět plně vybavený úkryt i a další povrchové objekty.  Více na www.hanicka.cz

Lanový park Říčky

V nedaleké obci Říčky zažijete trochu adrenalinového dobrodružství.

Více na www.lanovyparkricky.cz

Golf Nebeská Rybná

Více na: www.golfnebeska.cz 

Zemská brána

Cyklo nebo pěší navštivte krásu přírody Orlických hor. Vydejte po stopách loupežníků a pašeráků údolím, kde řeka Divoká Orlice vstupuje skalními útvary z Polska do Čech. 

Rozhledna Anna - Rozhledna Anna na Anenském vrchu (991 m n. m.), která nabízí krásný výhled do širokého okolí. Stavba byla dokončena v polovině října 2010 a je volně přístupná.  

Kunštátská kaple Barokní kaple Navštívení Panny Marie stojící na hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 n.m.n. sloužila k bohoslužbě dřevařských dělníků. Kaple byla pravděpodobně postavena okolo roku 1671. V letech 1937 – 1938 došlo v okolí kaple k výstavbě lehkého opevnění a po roce 1945 byl interiér zničen. 

Neratov -  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal postavit tehdejší majitel panství Johann Karl Nostitz-Rhieneck v letech 1723 - 1733. Na konci druhé světové války byl kostel zasažen středou vojáků Rudé armády. Střecha kostela i věží, schodiště, věžní hodiny shořely a zůstaly jen obvodové zdi. Od roku 1989 započaly práce obnovy a kostel se podařilo zachránit. 

CZ052 2 199
Kostel Nejsvětější Trojice
CZ052 4 199
Znak obce Rokytnice v Orlických horách
Kostel Všech Svatých
Kostel Všech Svatých
Rokytnický zámek
Základní škola
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load