Historické putování

Vyhledávání

Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov
náměstí Klášterní 125
Moravský Krumlov, 672 01

Telefon:+420 515
+420 300
+420 711
E-mail:eposta@mkrumlov.cz
Web:www.mkrumlov.cz
 
 

Přijíždíte-li od Ivančic, rozprostře se vlevo pod vámi půvabné městečko, ležící v Oslavanské brázdě, v meandru řeky Rokytné. Českomoravská vrchovina zde končí Jevišovickou a Křižanovskou pahorkatinou a od Dyjsko-svrateckého úvalu ji odděluje Bobravská vrchovina. Město Moravský Krumlov je vzdáleno od Brna třicet a od rakouských hranic čtyřicet kilometrů. Zeměpisná poloha města je 16° 18' východní délky a 49° 02' severní šířky.


Z historicko-správního hlediska byl Moravský Krumlov vždy řádovou nebo panskou državou a správním centrem. Majiteli byli nejprve páni z Obřan a snad i řád německých rytířů, poté páni z Lipé, páni z Kravař, z Cimburka a opět páni z Lipé. Význam města byl značný – páni z Lipé zastávali nejvyšší funkce v Českém království, a proto výstavbu, komfort i správu podřídili potřebám poměrně nákladného dvora. Po Bílé hoře koupili panství jako konfiskát Liechtenštejnové a Moravský Krumlov se stal jejich hlavním sídlem, později sídlem mladší, rovněž knížecí, větve rodu. Tím byl až do roku 1908, kdy vymřeli po meči. Na Krumlově poté sídlili až do roku 1945 jejich dědicové, hraběcí rodina Kinských z choceňské větve rodu. Ráz města byl téměř do konce 19. století feudální (knížecí velkostatek, cukrovat, pivovar, lihovar, mlékárna, lesní hospodářství). Jedinou výjimkou byla průmyslová barvírna. Po rozpadu Rakousko-Uherska bylo převážně české město sídlem okresu, a to až do roku 1960. Válečná léta, kdy byl Moravský Krumlov součástí Velkoněmecké říše, znamenala částečné vylidnění, převahu německého živlu, likvidaci Židů a správní úpadek. Byly sem sice přeneseny některé nižší správní úřady Říše, avšak město zůstalo malým pohraničním střediskem. Po vzpomínaném bombardování město jen obtížně „vstávalo z popela“. Obnova trvala patnáct let! Postupně se však stalo centrem zemědělství (největší zemědělské družstvo v republice), průmyslu (výroba skleněných tkanin Vertex, Hutní montáže) a školství. Zemědělská a průmyslová výroba jsou dnes potlačeny, avšak školství se nebývale rozvinulo. Moravský Krumlov má dvě základní školy, dvě střední školy a základní uměleckou školu, které navštěvuje téměř dva tisíce žáků a studentů! Od roku 2003 je Moravský Krumlov sídlem obce s rozšířenou působností, která spravuje třiatřicet obcí s téměř šestadvaceti tisíci obyvatel.

Historie:

Nejstarším historickým sídlem ve zdejší krajině byl župní hrad Rokyten, kolem něhož vznikla osada. Snad jako důsledek rozbrojů českého knížete Vladislava a Konráda Znojemského byl hrad Rokyten zničen a celá krajina byla zpustošena (podle některých pramenů se tak stalo kolem roku 1146, jiné prameny to zcela popírají).
Poté byl založen na podobném ostrohu nedaleko Krumlov. Své místo dostal podle křivolakého toku řeky (krumm = křivý) – Chrumenau, z čehož není daleko k českému Krumlov. Zakladatelem tvrze a nové osady byl snad některý člen rodu z Obřan, neboť již v první polovině XIII. století byl Gerhard (Heralt) z Obřan pánem na Krumlově, po něm jeho vnuk Smil. Ten se protivil novému králi Janu Lucemburskému, za to mu zabaveny statky včetně Krumlova. Krumlov se roku 1315 dostal do rukou pánů z Lipé – jednoho z nejvýznamnějších rodů u nás, jehož členové vykonávali funkce nejvyšších maršálků a nejvyšších komořích Královstcví českého. S přestávkou 1369-1447, kdy byl Krumlov v rukou spřízněných pánů z Kravař – přebudovali původní tvrz na gotický hrad – a krátce i pánů z Cimburka, vládli páni z Lipé na Krumlově až do roku 1622, kdy císař Ferdinand II. předposlednímu z nich, Pertoldovi (Berchtoldovi) Bohobudovi, 20. nejvyššímu maršálku Království českého, za účast ve stavovském povstání veškeré statky zabavil. Slavný rod z Lipé vymřel po meči jeho synem Čeňkem Hovorou ve vyhnanství v uherské Skalici. Páni z Lipé provedli v létech 1557 – 1562 zásadní přestavbu hradu na renesanční zámek a v roce 1592 dokončili stavbu krásných stájí.
Krumlov byl rok po konfiskaci prodán Liechtensteinům, kteří zde měli hlavní sídlo, později sídlo mladší knížecí větve, až do roku 1908, kdy vymřeli po meči a panství zdědili jejich příbuzní Kinští z choceňské větve rodu. Třetí hrabě Kinský na Krumlově byl čestný člověk, který nacisty neměl v lásce, za manželku však měl říšskou Němku. Tato skutečnost a zfalšovaný plebiscit způsobily, že Moravský Krumlov byl přičleněn k Říši a většina Čechů byla odsunuta do českého vnitrozemí. Válka byla pro Krumlov obdobím stagnace typického pohraničního městečka. Poslední ránu dostalo město 7. a 8. května 1945, kdy bylo téměř zničeno bombardováním sovětským letectvem. Na základě Benešových dekretů byl pak zdejší rodině Kinských po válce zabaven veškerý majetek.
Vrchnost se o město vždy v rámci možností pečlivě starala. Dokonalý hradební systém měl tři brány – Rakšickou, Tulešickou a Špitální. Vrchnost spravovala tři kostely, kapli a městu věnovala důležitá privilegia. Zlatý věk města, který zažívalo za pánů z Lipé, skončil třicetiletou válkou, kdy byli v Krumlově posádkou 26 týdnů Švédové. Po roce 1650 se Liechtenštejnové zasloužili o pokračování rozvoje města. S jejich vydatnou pomocí město překonalo i tragický požár v roce 1690, kdy téměř celé vyhořelo. Do této doby se datuje i vznik uzavřeného židovského ghetta, neboť požár se prý rozšířil právě z této části města. Napoleonské války přinesly další pohromu, když přes město táhly voje do bitev a zpět, v roce 1809 u města tábořilo několik měsíců deset tisíc Francouzů. Leč i to se podařilo překonat. Železnice od roku 1871 spojila město se světem.
Vzkvétal i občanský život – byly zakládány spolky, družstva a zájmová sdružení. Vedle sebe v pokoji žili lidé tří národností – Češi, Němci a Židé. Židovská komunita čítala v roce 1848 348 obyvatel. Jejich počet však postupně klesal. V roce 1938 zde žilo pouhých 29 osob židovského vyznání, z nichž holokaust přežila jediná židovská obyvatelka. Po osvobození v roce 1945 město začalo psát novou stránku své historie a stalo se ryze českým městem. Ztráta historické identity jako důsledek poválečné výměny obyvatelstva zanechala ve městě bolestné stopy. Z tét doby se datuje tzv. „trojí lid“, který se nikdy spontánně nespojil – české obyvatelstvo, které zůstalo ve městě i v době, kdy připadlo Říši, čeští vysídlenci či utečenci, kteří se po válce vrátili a nakonec noví obyvatelé, kteří osídlovali opuštěné německé majetky. K tomu je třeba připočítat místní část Rakšice, kde žilo mnoho českých sedláků, kteří se nehnuli ze své hroudy, ať patřila do Říše nebo do republiky.
Přesto byl všestranný život ve městě obnoven.

Více na: www.mkrumlov.cz a v nové publikaci „Moravský Krumlov ve svých osudech“, kterou pro město Moravský Krumlov vydala v roce 2009 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISBN 978-80-86249-56-8.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Moravskokrumlovsko (http://www.moravskokrumlovsko.cz), Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko (http://www.zivepomezi.cz), Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz), Sdružení místních samospráv České republiky (http://www.smscr.cz), Spolek pro obnovu venkova Česká republika (http://www.spov.org), Sdružení obcí a měst jižní Moravy (http://www.rrajm.cz), Energetické sdružení obcí a měst jižní Moravy. 

Moravský Krumlov
pohled na zámek z  parku
zámecká věž s arkádami
kamenný most v zámeckém parku
kaple sv.  Floriána nad městem
kaple sv. Floriána,dominanta města
Lichtenštejnská hrobka
městské opevnění
vlajka mor krumlov
znak mor krumlov
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load