Historické putování

Vyhledávání

Bílovec

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
Bílovec, 743 01

Telefon:+420 556 312 101
E-mail:posta@bilovec.cz
epodatelna@bilovec.cz
Web:www.bilovec.cz
Město Bílovec se rozkládá na výběžcích Oderských vrchů. Zasahuje hranici tří okresů: Nový Jičín – Opava – Ostrava.
 
 


Popis:

Město Bílovec se rozkládá na výběžcích Oderských vrchů. Zasahuje hranici tří okresů: Nový Jičín-Opava-Ostrava, leží na trase silnice I/47 Olomouc–Ostrava a je napojeno na dálnici D47. Na evropský železniční koridor je napojeno lokální železniční tratí Bílovec-Studénka. Ve vzdálenosti 18 km se nachází letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov. Dolní část města leží v nadmořské výšce 238 m, horní 253 m nad mořem. Katastr Bílovce zaujímá celkovou plochu 38,85 km2, zeměpisná šířka 49° 45' 34'', zeměpisná délka 18° 0' 44''. Městem protéká říčka Bílovka. První písemná zmínka o Bílovci pochází z roku 1324. Velkého významu nabylo město počátkem 17. století. Město i zámek se stalo důležitým politickým střediskem Opavska. V letech 1896–1960 bylo město sídlem okresní správy, nyní je součástí vyššího samosprávního celku Moravskoslezského kraje, od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností pro výkon státní správy pro území s 27 tisíci obyvateli.

Více na http://www.bilovec.cz/

Historie:

Město Bílovec vzniklo na levém břehu říčky Bílovky. První písemná zmínka o Bílovci pochází z r. 1324 a za zakladatele města se pokládá držitel panství fulnecko-bíloveckého, Vok z Kravař (1263–1325). Po rodu Kravařů bylo panství v držení Vladěnských z Fulštejna, Pražmů z Bílkova a nakonec Sedlnických z Choltic. Nejvyššího významu nabylo město počátkem 17. století, kdy připadlo Karlu Pražmovi. Město i zámek se staly důležitým politickým střediskem Opavska. Rod Pražmů značně přispěl k rozvoji řemesel (soukenictví, kožešnictví) a obchodu ve městě.
Slibný hospodářský rozvoj, jímž se vyznačoval Bílovec ještě počátkem 17. století byl však narušen počátkem třicetileté války. V r. 1620 bylo město vypleněno císařskými vojsky a za drancování r. 1627 pozbylo i svá privilegia. V r. 1645 město podlehlo Švédům.
Větší rozmach město zaznamenalo koncem 18. a 19. století, kdy měšťané hospodářsky prosperovali a obnovovala se řada měšťanských domů. Na náměstí vznikla v r. 1830 Leicherova továrna na sukno, později se změnila na výrobu klobouků a posléze na závod na výrobu železářského zboží. Na jejím místě pak vídeňský podnikatel Salcher založil podnik MASSAG a.s., který je dnes největším závodem na území města a vyrábí drobné kovové předměty pro spotřebitele mnoha zemí světa.
K rozvoji města přispěla i železnice ze Studénky do Bílovce, která byla dána do provozu v r. 1890.
Až do první světové války mělo město převážně německý ráz i své německé jméno Wagstadt. Po 2. světové válce došlo k výrazným změnám ve složení obyvatel – k odsunu Němců a k osídlení českými obyvateli. V současné době je etnické složení obyvatelstva tvořeno téměř z 93 % Českou, 2 % Moravskou a 1 % Slezskou národností, další 2 % Slovenské a zbylou část občané Romské, Německé a Polské národnosti.
Více na: http://www.bilovec.cz/

Současnost:

Historické jádro města tvoří ucelený urbanistický a architektonický soubor s dochovaným půdorysem, zčásti i středověkou parcelací a částí hodnotné historické zástavby. V siluetě města se kromě kompaktní zástavby historického jádra uplatňuje zejména objekt kostela s věží a zámecký areál.

V průběhu regenerace MPZ Bílovec byla pozornost věnována zejména obnově domů a prostorů v MPZ s důrazem na nemovité kulturní památky. Proběhly rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí, předlažby hlavních městských prostor, ulic, chodníků, městského mobiliáře, fasád, osvětlení a městského informačního systému. Ve větší míře se s plněním programu regenerace začalo v roce 1995. Regenerace probíhá doposud, náklady regenerace jsou každoročně přibližně shodného rozsahu.

Městská památková zóna v Bílovci doznala za poslední léta výrazných změn, které byly směřovány ke zatraktivnění historického jádra města. Zásadní proměnu přinesla generální rekonstrukce Slezského náměstí v roce 2000 a 2001, při které došlo k výměně všech inženýrských sítí, tj. plynu, vody, kanalizace, položení vzdušného vedení el. proudu do země a k výměně veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce náměstí došlo k osazení obří šachovnice jako ozvláštňujícího prvku plochy. V roce 2005 byla šachovnice prohlášena za největší v České republice. V roce 2006 byla vybudována záchytná parkoviště pro MPZ.

Nastartované změny v roce 1992 jsou po více než dvacetileté systematické regeneraci viditelné a vytýčené cíle se daří naplňovat. Negativní rukopis socialistické přestavby se podařilo eliminovat a vrátit tak centru města jeho skutečný historický ráz.

V MPZ v Bílovci je zřízeno Turistické informační centrum, které návštěvníkům i místním občanům nabízí poskytování informací, prodej map, suvenýrů, vstupenek na kulturní akce, bezplatné stažení mobilního průvodce po městě do telefonu a také bezplatný přístup k internetu. Město Bílovec je pokryto Wifi zónou (hotspot), která občanům nabízí bezplatné připojení k internetu s omezenou rychlostí např. s notebookem na lavičce na náměstí. Pro zvýšení bezpečnosti občanů jsou v centru města instalovány bezpečnostní kamery. Pro lepší orientaci občanů a turistů je ve městě Bílovci zaveden informační systém značení pomocí směrových tabulek.

Během celého období byla rekonstruována a adaptována řada objektů jak v majetku města tak i soukromých vlastníků. Stálé dochází ke změnám prostor objektů vzhledem k záměrům využití, což neustále vede ke zkvalitnění technického a estetického stavu celé MPZ. Po reformě veřejné správy v roce 2003 došlo k významné změně uspořádání, všechny správní úřady obce s rozšířenou působností se nacházejí v MPZ. Ve městě Bílovci se nachází řada správních, zdravotnických, sociálních, vzdělávacích, volnočasových a kulturních zařízení.
 
Kulturně společenský sportovní život je ve městě velmi bohatý, a to i zásluhou dobré práce a aktivity mnoha dobrovolných zájmových sdružení, spolků i zařízení. Z aktivit přesahujících rámec obce je to např. smíšený pěvecký sbor, dechová hudba Rozmarýnka a ochotnický soubor Odřivous. Dále je to dětský dechový a jazzový orchestr a dětské pěvecké sbory. Dále pak různá sportovní a tělovýchovná sdružení, která se zabývají jak vrcholovým, tak rekreačním sportem. Velmi aktivní i po stránce kulturně-společenské jsou organizace hasičů, myslivců a chovatelů. Dlouhodobě probíhá spolupráce s partnerskými městy Bad Neustadt v Německu. Kietrz v Polsku a Lipany na Slovensku.

Každoročně jsou ve městě Bílovci pořádány akce, kterými jsou rozvíjeny místní tradice a tím dochází k udržování pozitivního vztahu obyvatel ke svému městu. Každoročně je uskutečňována společenská akce – Odřivousovy slavnosti, dříve nazývaná Den města, dále pak písňové festivaly, jarmarky – Mikulášský, Velikonoční a Martinský, rozsvěcení vánočního stromu, vypouštění balónků s přáním pro Ježíška, divadelní festival ochotnických souborů a nepostupová soutěž mažoretek, jejichž základna se ve městě začíná rozrůstat. Centrem kulturního dění se povětšinou stává historické jádro města, ale také zámek, budova muzea, kaple sv. Barbory, kostel sv. Mikuláše jsou hojně využívány. Ať už se jedná o kapli sv. Barbory, kde se konají setkání jubilantů, vítání občánků, vyhodnocení žáka roku, svatební obřady. Zámek se stává vyhledávaným cílem pro turisty z celé republiky. Muzeum, které v roce 2014 bude po rozsáhlé rekonstrukci nově uvedeno do provozu, nabízí své prostory pro výstavní expozice a putovní výstavy. Kostel sv. Mikuláše je téměř každodenně využíván pro bohoslužby, dále pak ke konání církevních sňatků, pohřbů ale i varhanních koncertů. V roce 2013, po ukončení generální opravy věže kostela, došlo k jejímu zpřístupnění pro vyhlídky z ptačí perspektivy.

Město Bílovec klade důraz na odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, snaží se zvýšit tak mobilitu jeho občanů a návštěvníků. Ve městě jsou systematicky budovány bezbariérové pěší komunikace, bezbariérové vstupy a úpravy ve veřejných budovách.
V letech 2003 se podařilo vybudovat multifunkční sportovní halu na Komenského ulici, která splňuje podmínky pro pořádání soutěží a turnajů na republikové, ale i mezinárodní úrovni, s připojením pro sportovní televizní přenosy. V současné době je využívána širokým spektrem sportovních klubů, oddíly fotbalu, florbalu, nohejbalu, a volejbalu.

Ve městě jsou prováděna opatření zaměřená na úspory vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. V letech 2008–2009 byly provedeny opatření na úspory energií na ZŠ Komenského a MŠ Wolkerova. Generální rekonstrukcí také prošla v roce 2007 kuchyně ZŠ Komenského.
Ve městě vyrostly nové obytné zóny na ul. Beskydská a Slunečná a od roku 2007 probíhá v rámci Programu regenerace panelových sídlišť postupná obnova prostranství a občanské vybavenosti v těchto místech. Ve městě probíhá postupná regenerace zeleně a parků, postupně jsou rekonstruována a rozšiřována dětská hřiště.
 
Město se snaží efektivně využívat prostředky z cizích zdrojů pro realizaci svých záměrů, velká část výše uvedených investičních akcí byla realizována za podpory cizích zdrojů. 

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce bývalého objektu základní školy na Slezském náměstí a jeho přebudování na městskou knihovnu a centrum pro seniory.

Ve stejném roce započala rekonstrukce stařičkého domova důchodců na ulici Opavské a jeho přebudování v moderní domov pro seniory. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2017.

Bílovec v prosinci 2018 úspěšně ukončil projekt „Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci“. Realizací projektu vznikly 4 nástupní zastávky, 1 výstupní zastávka a 6 stání pro autobusy. S vybudováním autobusového terminálu vznikla také další parkovací místa pro osobní automobily plus dobíjecí stanice pro elektromobily.

V současné době je rovněž k realizaci připravena celá řada projektů, které čekají na vypsání vhodného dotačního titulu jako např. Plovárna v podzámčí, Parkoviště v podzámčí…

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení historický sídel Čech, Moravy a Slezska www.historickasidla.cz 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje www.msunion.cz 
Euroregion Silesia - CZ www.euroregion-silesia.cz 
Svaz měst a obcí České republiky www.smocr.cz 
Sdružení obcí Bílovecka www.bilovec.cz 
Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s. www.moravskekravarsko.cz 
Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s. http://www.mas.regionpoodri.cz 

Vlajka
Slezské náměstí
Radnice
Šachovnice na Slezském náměstí, Bílovec
Městská knihovna v Bílovci
Kulturní dům Bílovec
Muzeum v Bílovci
Znak města Bílovce
Kostel sv. Mikuláše v Bílovci
Zámek v Bílovci
Nemocnice v Bílovci
Domov pro seniory v Bílovci
Nádraží v Bílovci
Autobusové nádraží
Bílovecká přehrada
Větrný mlýn na Požaze, Stará Ves, Bílovec
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load