Historické putování

Vyhledávání

Lomnice nad Popelkou

MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU
Husovo náměstí 6
Lomnice nad Popelkou, 512 51

Telefon:+420 481 629 020
E-mail:podatelna@mu-lomnice.cz
Web:www.lomnicenadpopelkou.cz
 
 

Město v Libereckém kraji nacházející se ve zvlněné krajině v západní části Podkrkonoší na rozhraní Českého ráje a nedalekých Krkonoš. V průběhu historie se stalo centrem menší spádové oblasti nazývané Lomnicko. Leží v širokém úvalu, kterým protéká říčka Popelka.


Nejvyšším bodem je hora Tábor (678 m. n. m.). Tudy probíhá „Zlatá stezka Českého ráje“. Zeměpisná poloha města je 15˚ 22′ 22′′ východní délky a 50˚ 31′ 52′′ severní šířky. Katastrální výměra Lomnice nad Popelkou zaujímá celkovou plochu 25,57 km2.

Z hlediska územně správní příslušnosti náležela Lomnice nad Popelkou původně k Hradeckému kraji, od r. 1757 k Bydžovskému kraji, od r. 1850 byla okresním městem, od r. 1868 spadla pod okres Semily. Od roku 1960 se stala součástí Východočeského kraje a od roku 2000 kraje Libereckého. Z národnostního hlediska bylo město vždy ryze české, zastoupení německé a židovské národnosti bylo nepatrné. Dnešní počet obyvatel se pohybuje okolo čísla 5 800 občanů.

Na území města se nachází také VPR Karlov – 3 ha, 15 kulturních památek, prohlášeno od 24. 5. 1995 Nařízením vlády ČR č. 127/1995 Sb. o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace.

Historie:

K osídlení došlo pravděpodobně ve 12. století, a to nejprve v prostoru dnešní Staré Lomnice. Ves s tvrzí je doložena již v roce 1308. V 1. polovině 14. století byly dány předpoklady ke vzniku poddanského městečka. Nejstarší dochovaná zpráva je obsažena v Dalimilově kronice, ve které se autor při popisování události roku 1232 zmiňuje o tatarském zvědovi, chyceném prvními známými majiteli panství – Košíky. Později z erbu tohoto šlechtického rodu přechází postava tatarského mužíka i do městského znaku. Roku 1417 Lomnickou tvrz úspěšně obléhají vojska krále Václava IV. pod vedením hejtmana Hynka Jablonského. Podobně jako v celé zemi i na Lomnicku zapustily myšlenky husitství pevné kořeny. Trvalou upomínkou na husitské hnutí v tomto kraji je biblický název hory Tábor nad městem. Václav Štěpanický z Valdštejna v roce 1561 vymohl u krále Ferdinanda I. právo pořádání tří výročních trhů. V letech 1578 – 1583 byl vyhotoven Lomnický graduál, tj. významná renesanční literární památka dnes uložená v pražském Klementinu. V dramatické době třicetileté války se na krátký čas stal majitelem Lomnice i proslulý válečník Albrecht z Valdštejna. Ve dnech 7. a 8. 5. 1776 pobýval na místním zámku pozdější císař Josef II. a generál Laudon. Vedle Valdštejnů k dalším majitelům panství, kteří významně zasáhli do historického vývoje města, především po stránce stavební, bezesporu patřili Morcinové a Rohanové. Díky velkému rozkvětu místního průmyslu na přelomu 19. a 20. století byla Lomnice nad Popelkou nazývána „Industriální velmocí Podkrkonoší“, kterou nejvíce proslavila výroba světoznámých „Lomnických sucharů“. Dnes zde nechybí ani textilní, strojírenský a dřevozpracující průmysl, včetně nejstarší výroby kávomlýnků v Čechách.

Současnost:

Nejen pro město Lomnici nad Popelkou byl významným mezníkem novodobé historie rok 1989. Do té doby převahou průmyslové město, kam za prací dojížděla spousta přespolních, se vlivem postupující restrukturalizace začalo měnit v polyfunkční centrum spádové oblasti Lomnicko, poskytující pestré zázemí ve všech oblastech společenského života. Popelavá Lomnice začala postupně dostávat pestřejší spektrum barev v nejširším slova smyslu.
V devadesátých letech se postupně podařilo, s podporou cizích finančních zdrojů, kultivovat Husovo náměstí včetně dvou dominant historických objektů budovy radnice a městského muzea a dvou významných soch na středovém ostrůvku. Význam Husova náměstí jako přirozeného středobodu města a památkové zóny tímto výrazně posílil a stal se výrazným bodem kumulace občanů v nejrůznějších aktivitách při příjemném vnímání krásného prostoru. Postupně se začalo i s opravou dalších objektů v poměrně rozsáhlé památkové zóně města a rovněž i na Karlovském náměstí s jedinečnou ukázkou prvků venkovské lidové architektury ve městě. Trvale, ale zejména v posledních letech s podporou dotačních prostředků, se velká pozornost věnuje opravám a údržbě sakrálních staveb (křížová cesta, boží hrob, zvonice, hrobky, morový sloup, kapličky) včetně těch drobných, bohatě rozptýlených ve venkovském prostoru. Tyto spolu s přírodními skvosty a pohledovými scenériemi dotváří úžasnost a jedinečnost území.
Město se v posledních dvaceti letech věnovalo i zkvalitnění prostoru pro život obyvatel nejen na sídlišti a v panelových domech, kde byla provedena úprava jak objektů, tak zejména veřejných prostranství. Významně se přistoupilo k úpravám městských parků (oblast Tyršova parku, park u divadla, školní park) a drobných zákoutí a proluk. Celkovou rekonstrukcí prošla i největší školní budova Libereckého kraje, ve které sídlí Základní škola T. G. Masaryka.
Významný je i posun směrem k podpoře volnočasových aktivit a zdravého životního stylu místních občanů. Za výrazné pomoci dotačních prostředků byl zcela zrekonstruován a zastřešen zimní stadion, vyrostla moderní sportovní hala včetně atletického oválu, a řada dalších sportovišť. Obdobně se město věnovalo kulturním zařízením. Částečně opravilo městské divadlo a kino. V roce 2010 byla provedena celková oprava zámku a radnice. Obě akce byly podpořeny z regionálního operačního programu.
Významná a všudypřítomná je i činnost místních dobrovolných organizací a spolků, které v rámci svých možností zhodnocují své areály a poskytují služby a vyžití široké veřejnosti. Uvedeme např. zcela modernizovaný areál skokanských můstků v Popelkách s bohatým celoročním využitím a provoz místního letiště. V aktivitách kulturně společenských jsou značně viditelné činnosti městského muzea, kulturního a informačního střediska, divadelního spolku a řady dalších.
Pozornost města je věnována i sociální oblasti moderním provozem pečovatelské služby, a zejména nemocnicí následné péče, přesahující rámec města. Současnou samozřejmostí je i slušná část bezbariérových tras městem včetně prvků pasivní bezpečnosti.
Obrovskou devizou města je jeho situování v krajině pod horou Tábor s panoramatickým pohledem na masiv Krkonoš. To vše přispívá k neopakovatelné atmosféře Lomnice nad Popelkou, láká návštěvníky a také udržuje místní obyvatele v dobré pohodě.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz/),
Sdružení obcí Libereckého kraje (http://www.solk.cz/),
Sdružení vlastníků obecních lesů (http://www.svol.cz/),
Sdružení Český ráj (http://www.cesky-raj.info/),
Euroregion Nisa (http://www.neisse-nisa-nysa.org/),
Národní síť zdravých měst (http://www.nszm.cz/),
Mikroregion Tábor (http://www.lomnicko.cz). 

TOM 4230
20180615 075341
Hrbitov 032
Panorama skolni namesti 1b
Alainovka DSC3962
DSC 0128
radnice celo detail
znak lomnicenadpopelkou
divadlo
zamek
Karlov
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load