Vyhledávání

Skalní sklípky - obnova vstupních portálů - Dubá

Jana Roháče po 1

Oblast Kokořínska a Českolipska je proslulá svou ojedinělou a dosud početně dochovanou roubenou vesnickou architekturou. Charakteristickým rysem zdejší stavební tradice je také mnohostranné využití místního pískovce – jednak jako stavebního materiálu a jednak přímo k hloubení prostor do rostlého skalního masivu. Zvláštním typem těchto skalních prostor byly tesané sklípky, které najdeme jednak jednotlivě umístěné v rámci hospodářských usedlostí a jednak poměrně vzácně seskupené v ucelených souborech v okrajových částech sídla. Právě v Dubé se dodnes dochovaly tyto drobné unikátní stavby asi v největším počtu a autenticitě ve dvou areálech – v ulici Sadové a v ulici Jana Roháče. Jsou vyhloubeny ve svazích a terénních terasách, v ulici Jana Roháče směrem k truhlárně dokonce ve dvou úrovních nad sebou. Určují zde charakter dané lokality, jsou nezaměnitelným vizuálně se uplatňujícím estetickým prvkem a unikátním dokladem historického vývoje a tvůrčího využití přírodních podmínek. Dnes se užívají, stejně jako v dřívějších dobách, k uchovávání potravin. Od roku 2013 město Dubá postupně opravuje vstupní portály sklípků, jelikož i na nich se podepisuje zub času a přírodní vlivy.


Jde o unikátní soubor sklípků, které tvoří v Sadové ulici v 1. části souvislou řadu 34 sklípků, ve 2. části řadu 6 sklípků. V ulici Jana Roháče jde v 1. části o řadu 8 sklípků ve dvou úrovních nad sebou a ve 2. části 7 sklípků.

Do okrajových částí města dospěla zástavba až v průběhu 2. pol. 18. století či spíše na počátku 19. století. Pozemky, na kterých se sklípky nacházejí, byly tehdy obecními či panskými pastvinami a chmelnicemi. Bohužel ani na jedné z dochovaných historických map nejsou sklípky vyznačeny, což vede k předpokladu, že pořizování sklípků úzce souviselo s výstavbou domů v blízkosti jejich dnešního umístění někdy kolem poloviny 19. století.

Sklípky mají přibližně shodné půdorysné řešení i technologii provedení. Vlastní skladový prostor, jehož obdélný pravoúhlý půdorys byl někdy rozšířen o další menší postranní výklenky, byl téměř vždy tesaný do rostlé skály. Vstupní chodba, prostupující často půdním krytem nebo méně soudržnými vrstvami rozpadající se skály, musela být většinou zpevněna valenou klenbou nebo alespoň kamennými překlady vytvořenými z opracovaných pískovcových bloků. Chodba bývá poměrně úzká, velmi často klesající po různě dlouhých kamenných stupních. Pozoruhodným výtvarným kamenickým dílem jsou některé vstupní portály, půlkruhově nebo segmentově zaklenuté, s dekorativně tvarovaným ostěním.

Dnes se užívají, stejně jako v dřívějších dobách, k uchovávání potravin.

V roce 2010 byl celý soubor 55 sklepů zapsán do rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky pod č. 104025.

Skalní sklípky v Dubé určují charakter lokality, jsou nezaměnitelným vizuálně se uplatňujícím estetickým prvkem a unikátním dokladem historického vývoje a tvůrčího využití přírodních podmínek. Jde o integrální součást historické zástavby města.

V roce 2013 byla zahájena postupná obnova, oprava portálů skalních sklepů, která je etapizována dle naléhavosti opravy. Až do letošního roku bylo opraveno 32 portálů.

V roce 2022 byla nákladem cca 473 tis. Kč dokončena OPRAVA PORTÁLŮ SKLÍPKŮ V SADOVÉ ULICI (konkrétně šlo o sklepy č.9 až 12, 16 a 27), Ministerstvo kultury přispělo částkou 195 tis. Kč. Zahájena byla OPRAVA SKALNÍCH SKLEPŮ V ULICI JANA ROHÁČE a z nich zrealizovány sklepy č.45 a 47, které byly skutečně v havarijním, nebezpečném stavu. Tomu odpovídala i cena jejich opravy – 762 tis. Kč, kterou nám pomohl uhradit Liberecký kraj dotací ve výši necelých 219 tis. Kč.

Oprava většiny portálů spočívala v těchto pracech:

- eliminace dřevinné zeleně, která je významným destrukčním činitelem; pařezy, které nebylo možno kvůli riziku skalního řícení vytrhnout, byly likvidovány uměle nasazenou houbou, kořínky vypáleny

- rozebrání rozvolněného zdiva, očíslování prvků, přezdění – lokálně s posílením základů

- vyzdění korunní římsy, aplikace těsnící jílové vrstvy, ohumusování a zatravnění

- zhotovení nových svlakových dveří s co největším využitím původního kování a s větrací mřížkou.


Skalní sklípky - obnova vstupních portálů - Dubá

Jana Roháče po 2

Jana Roháče po 2

 
Jana Roháče po 1

Jana Roháče po 1

 
Sadová 3

Sadová 3

 
Sadová 4

Sadová 4

 
Sadová 1

Sadová 1

 
Jana Roháče před 2

Jana Roháče před 2

 
Sadová 6

Sadová 6

 
Sadová 2

Sadová 2

 
Jana Roháče před 1

Jana Roháče před 1

 
Sadová 5

Sadová 5

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 9:53:53 - aktualizováno 13.1.2023 11:44:50 | přečteno 38x | kveta.vitvarova