Vyhledávání

Silniční most se sochami - Náměšť nad Oslavou

Most foto pro novinare

Oprava barokního silničního mostu se sochami v Náměšti nad Oslavou

Na Moravě nenajdete most, který by se sochařskou výzdobou vyrovnal tomu náměšťskému. Tato perla mezi barokními mosty pochází z roku 1737. Na mostě je umístěno 16 soch světců a 4 archandělé, kteří dle křesťanské symboliky chrání vstup do města. Při poslední (z dnešního pohledu nezdařilé) rekonstrukci mostu v 80. letech minulého století, byla na překlenující kamenné oblouky umístěna železobetonová deska. Ta vlivem zatékání a střídání mrazových cyklů praskala a praskliny přecházely i do mostovky. Vzhledem k rychlé a nevratné degradaci kulturní památky byly zahájeny přípravné projekční práce k další rekonstrukci. V létě roku 2020 byly zahájeny práce na opravě historického silničního mostu se sochami, které byly dokončeny v květnu 2022. Byla provedena demontáž všech prvků nad úrovní mostovky, včetně soch a jejich podstavců. Poté byly vybudovány nové poprsní zídky z cihelného zdiva. Kamenné zábradelní římsy a sokly soch byly osazeny zpět, rozpadlé kusy byly nahrazeny novými. Generální oprava silničního mostu (I. a II. etapa) stála celkem 11.890.256,71 Kč včetně DPH. Většina výdajů byla kryta z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou. Dále byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (32 %) a příspěvek od Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ (16 %). Nově opravený barokní kamenný most se sochami patří k největším dominantám města Náměšť nad Oslavou. Přijeďte se o tom přesvědčit.

 Barokní kamenný most se sochami patří spolu se zámkem k největším dominantám města Náměšť nad Oslavou. Most je někdy nazýván „malý Karlův most“. Po Karlově mostě se jedná o druhý most s nejbohatší sochařskou výzdobou.

Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enkenvoirtu se svou manželkou Marií Josefou (rozenou Ungnadovou von Weissenwolf) v roce 1737 na místě původního mostu, strženého povodní v roce 1706. Na návodní straně mostu jsou umístěny tři pamětní desky věnované jeho zakladateli. Stavbu dokončili další majitelé panství Jan Leopold hrabě Kuefstein s manželkou Marií Františkou (rozenou Kollonitschovou). Ti v roce 1744 nechali most osadit kolekcí 20 barokních soch, která umocňuje jedinečnost této stavby. Určitou symbolikou jsou 4 sochy andělů, umístěné na konci zábradlí obou předmostí. Jsou to archanděl Gabriel, archanděl Michael, archanděl Rafael a anděl od nebeské brány. Andělé v křesťanské symbolice představují ochránce a strážce. Jejich rozmístění mělo být ochranou mostu i jeho uživatelů. Zda měl výběr dalších 16 soch světců nějaký symbolický důvod, nevíme. Autorem návrhů a snad i modelů těchto soch je Josef Winterhalder starší. Sám snad z pískovce vytesal 4 anděly a další 4 sochy světců. Zbývající sochy zhotovil Alexander Jelínek. Most byl poškozen povodní 10. července 1812 a téhož roku opraven Jindřichem Vilémem III. hrabětem Haugvitzem. Most byl později rekonstruován ještě v roce 1907 (Hořická sochařská škola) a znovu v roce 1932 pod vedením brněnského sochaře Josefa Axmanna. Během druhé světové války v květnu 1945 umístili v nejvyšším bodě vozovky fašisté čtyři padesátikilogramové letecké bomby, které měly být odpáleny. Místní občané narychlo sejmuly sochy z mostu a ukryly je v pivovarském sklepě. Devátého května 1945 byl most odminován a vstoupila po něm do města sovětská armáda. Další rekonstrukce čekala most až v roce 1984, přičemž byly restaurovány i sochy a zhotoveny jejich kopie. Opravené originály jsou uloženy v rozsáhlé gotické síni západního křídla zámku zvaného Luteránka.

Most je dlouhý 74,8 m a široký 8 m. Uprostřed mostu dosahuje mostovka výšku 6,2 m nad říčním prahem. Most tvoří 7 klenebních oblouků o nestejné šíři. Středový oblouk má rozpětí 9,7 metrů.

Při velké povodni v roce 1985 nebyl most výrazněji poškozen a již o rok později byl dokončen nový most přes řeku Oslavou a veškerá silniční doprava byla svedena na něj. Další rekonstrukce mostu tak proběhla v letech 1989 až 1992. Tuto rekonstrukci lze z dnešního pohledu označit za velmi nezdařilou. Na překlenující kamenné oblouky byla umístěna železobetonová deska. Ta vlivem zatékání a střídání mrazových cyklů praskala a praskliny přecházely i do mostovky. Po této nezdařilé rekonstrukci bylo nutné zahájit přípravné projekční práce na novou opravu.

V létě roku 2020 byly zahájeny práce na opravě historického silničního mostu se sochami – I. etapa. V rámci první etapy byly v roce 2020 provedeny především bourací práce a práce na opravě svrchní části mostu. V rámci druhé etapy byly v roce 2021 prováděny zbývající práce (byly vybudovány nové poprsní zídky, kamenné zábradelní římsy a sokly soch byly osazeny zpět). Při dokončovacích pracích na stavebním díle panovaly nepříznivé klimatické podmínky. Z tohoto důvodu a na základě doporučení památkového ústavu, bylo mezi smluvními stranami ujednáno, že po zimním období bude provedena revizní prohlídka mostu, kde bude zhodnocen stav díla (především malby a omítek). Předání díla v rámci II. etapy proběhlo dne 15.12.2021. Do 31.5.2022 byly odstraněny všechny vady a nedodělky.

Plánované využití objektu

Historický most poskytuje pěší spojení středu města s místním zámkem a jihovýchodní částí města. Zároveň je součástí kulturní promenády města. Kulturní promenáda se skládá ze dvou okruhů (zámeckém a městském) a má celkem 11 zastavení. Kulturní promenádu tvoří sloupky se směrovkami k zajímavostem města a informační tabule o nejvýznamnějších kulturních památkách v Náměšti. Část kulturní promenády (v oblasti náměstí kolem zastavení č. 9 Měšťanský dům, přes zastavení č.3 Barokní most, až po zastavení č.1 Klášterní manufaktura) kopíruje trasu žlutě značené turistické stezky.

Most je pro pěší veřejnost přístupný bez časového omezení. Před mostem je umístěna informační deska, na které se muže veřejnost dočíst základní historické informace o mostu a sochařské výzdoby. Z mostu je možné se napojit na nově vybudovanou nábřežní cyklostezku, která kopíruje břeh řeky Oslavy a je napojena na cyklotrasu Mlynářské stezky, která vede z Nového Města na Moravě do Hardeggu v Rakousku.

Zdroje financování projektu

Generální oprava silničního mostu (I. a II. etapa) stála celkem 11.890.256,71 Kč včetně DPH.

Výdaje byly kryty:

  • Dotací z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2020 ve výši 1.506.000,- Kč.
  • Dotací z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2021 ve výši 2.305.000,- Kč.
  • Příspěvkem Nadace ČEZ ve výši 1.680.000,- Kč.
  • Příspěvkem Skupiny ČEZ ve výši 300.000,- Kč.
  • Rozpočtem Města Náměšť nad Oslavou ve výši 6.099.256,71 Kč (51,3 % z celkových výdajů).

Samostatnou akcí byly na silničním mostu v roce 2021 restaurovány sochy - Archanděla Rafaela, Archanděla Gabriela, Anděla od nebeské brány a Archanděla v celkové výši 639.400,- Kč (z toho dotace Kraje Vysočina 319.700,- Kč).

V roce 2022 byly restaurovány sochy - sv. Floriána, sv. Pavla, sv. Františka z Asissi, sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Joachima v celkové výši 572.700,- Kč (z toho dotace Kraje Vysočina 286.350,- Kč). V následujících létech proběhne restaurování zbylých deseti soch.

 

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

Pokud chcete vidět historický most s překrásnou sochařskou výzdobou, není nutné jezdit do Prahy. Stačí navštívit město Náměšť nad Oslavou. Na Moravě nenajdete most, který by se sochařskou výzdobou vyrovnal tomu náměšťskému.

Most umístěný v historickém středu města společně se státním zámkem se v průběhu staletí staly významnými historickými památkami a vytváří specifické krajinné prvky. Střed města je formován především tokem řeky Oslavy. Státní zámek Náměšť nad Oslavou s přilehlými zahradami a blízkou zámeckou oborou (jedna z nejstarších v ČR) tvoří unikátní systém s velkou historickou, estetickou i ekologickou hodnotou.

Město Náměšť nad Oslavou klade velký důraz na harmonický rozvoj území spadajícího do městské památkové zóny (potažmo celého města). Hlavním cílem je, aby historický střed města a okolí zámku bylo příjemným místem pro život místních občanů a zároveň, aby byla zachována a dále přirozeně rozvíjena historická a kulturní hodnota památkových objektů. Dle našeho názoru se tento cíl daří naplňovat. Příkladem je provedená generální oprava historického mostu.

Filmovou pozvánku do Náměště nad Oslavou je možné najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=vETdmifkhUk

Vypracoval: Odbor správy majetku města

V Náměšti nad Oslavou dne 9.1.2023


Silniční most se sochami - Náměšť nad Oslavou

Po rekonstrukci 1

Po rekonstrukci 1

 
Před rekonstrukcí 4

Před rekonstrukcí 4

 
Před rekonstrukcí 2

Před rekonstrukcí 2

 
Před rekonstrukcí 3

Před rekonstrukcí 3

 
Před rekonstrukcí 1

Před rekonstrukcí 1

 
Po rekonstrukci 3

Po rekonstrukci 3

 
Po rekonstrukci 4

Po rekonstrukci 4

 
Po rekonstrukci 5

Po rekonstrukci 5

 
Před rekonstrukcí 5

Před rekonstrukcí 5

 
Po rekonstrukci 2

Po rekonstrukci 2

 
Most foto pro novinare

Most foto pro novinare

 
 
Vytvořeno 9.1.2023 15:32:09 | přečteno 38x | klara.konopaskova