Vyhledávání

Obnova uliční fasády školního objektu Vojtěšská 13 - Praha 1

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Koncem roku 2022 byla městskou částí Praha 1 dokončena realizace obnovy secesní nemovité kulturní památky ve Vojtěšské ulici č. 13. Náročná oprava střechy, krovu a uličního průčelí domu probíhala v období 2021-2022. Jedná se o školní objekt, který je využíván pro první stupeň Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výuku jazyků a matematiky se sídlem na Uhelném trhu na Starém Městě v Praze 1. Památková hodnota školní budovy spočívá především v jejím individuálním architektonickém, hmotovém a materiálovém řešení s vysokým podílem mimořádně kvalitních uměleckořemeslných prvků figurální sochařské, ornamentální štukatérské a sgrafitové výzdoby hlavního průčelí. Dům je výraznou nárožní dominantou ve Vojtěšské čtvrti na Novém Městě a významnou součástí architektonického řešení dané lokality. Restaurátorské práce na obnově sgrafit, štukových prvků (okřídlená múza, plastika sv. Vojtěcha), znaků hlavního města Prahy a Nové Města pražského a znaku s českým lvem byly prováděny v souladu s požadavky zástupců památkové péče. Podle dobové fotografie z r. 1907, potvrzené pamětníky žijícími v okolí školy, bylo nad obloukem ve středním štítu školní budovy za vyzděným objektem knihy znovu umístěno kovové slunce zlaté barvy.


Obnova uliční fasády, střechy a krovu školní budovy Vojtěšská č. 216/13, parc.č. 977, k.ú. Nové Město, Praha 1

R.č.Ú.s.: 41412/1-2088

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Svěřená správa nemovitosti: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha

a)  POPIS

Stručná historie objektu a popis obnovy 

Na místě po asanovaném domě „U Divíšků“ byla v roce 1905-06  vystavěna budova vyšší dívčí školy podle plánů F. Velicha. Secesní budova je výraznou dominantou na nároží ulic Vojtěšská a Šítkova. Fasádu zdobí sgrafitová výzdoba s motivy květů, štukatérská výzdoba je dílem J. Čapka. Střed je zvýrazněn vysokým portálem s půlkruhovým zaklenutím, vchod je osazen vysokými dveřmi s vitráží, nadsvětlíkem a původní mříží. Hodnotná je figurální sochařská, ornamentální štukatérská a sgrafitová výzdoba hlavního průčelí. Ve dvoře je rizalit se schodištěm a hladká fasáda. Schodišťová okna jsou zdobena vitráží. Jedná se o architektonicky a urbanisticky hodnotný objekt. Dochovány jsou zde původní výtvarné prvky a detaily uměleckého řemesla v exteriéru i interiéru.

Stavba byla zahájena opravou střešního pláště a krovů budovy na podzim  roku 2021. Krovy byly opraveny tesařským způsobem s důrazem na maximální zachování původních prvků a autentičnost původní konstrukce. Původní střešní plášť z prejzové krytiny byl demontován v celém rozsahu. Nová krytina byla použita z malých prejzů přírodně červeného odstínu. Většina klempířských prvků byla provedena nově, kromě některých vybraných nepoškozených (části žlabů a kotlíky), které byly znovu použity a podle potřeby doplněny. Na klempířské práce byl použit měděný plech. Dále bylo provedeno nové oplechování některých tvarovaných korun atik olověným plechem tloušťky 1mm.

Na jaře roku 2022 bylo započato s opravou uliční fasády. Před zahájením prací byl proveden podrobný restaurátorský průzkum všech prvků fasády z lešení. Byla snaha o co největší zachování původní hmoty. Přesto některé značně degradované části jak zdobných prvků, tak ploch musely být odstraněny. Méně poškozená místa, jen částečně zvětralá, byla zpevňována a hloubkově napuštěna ředěným Porosilem ZTS. Tam kde došlo k odstranění omítek až na vyzdívky bylo provedeno doplnění hladkých omítek. K doplnění profilace, zdobných prvků a bosů v místech, kde byla profilace odstraněna z důvodu značné degradace, došlo následně k jejímu doplnění. Původní pevné zachovalé omítky nebyly hloubkově zpevňovány. K ošetření těchto omítek postačilo aktivní vápno s příměsí jemného písku. Všechny tyto původní pevně zakotvené omítkové vrstvy byly spačokovány aktivním vápnem s příměsí písku, čímž došlo ke zpevnění vrchní vrstvy maltové hmoty.

Pod okny třetího nadzemního podlaží budovy se nachází sgrafitová květinová výzdoba a v jeho středové části listovcové sgrafito obklopuje znak s českým lvem. Druhé nadzemní podlaží domu je pod okny zdobeno jednoduchými sgrafitovými obdélníky. Středová část je bohatě zdobena listovcovým sgrafitem. Tyto velice zdobné štukatérské prvky byly při odstraňování barevných vrstev zvláště pozorně sledovány, aby nedocházelo k jejich poškození při pracích. Odstraněny byly jen značně degradované části a následně byla výzdoba restaurována podle požadavků památkové péče.

Plastika sv. Vojtěcha a plastika okřídlené múzy je vytvořena jako nanáška na místě z maltové hmoty obohacené kufsteiským vápnem. Prvním krokem bylo opatrné sejmutí novodobé výmalby za pomoci štukatérských špachtlí. Po odstranění výmalby byly otevřeny trhliny v hmotě, které byly způsobeny stářím a sesycháním nanášené hmoty. Otevřené trhliny byly vyčištěny a před tmelením smáčeny vodou. Správky byly prováděny podobnou hmotou jako původní. K obohacení spárovací hmoty byl použit Vicat jako náhražka kufsteinského vápna. Správky byly utaženy do stejné výše jako původní materiál nanášky. Po vyschnutí hmoty byla celá socha vymalována vápennou barvou schválenou zástupcem památkové péče.  Obdobným způsobem byla restaurována i kniha a dvě koule, které jsou součástí velkého vikýře mansardové střechy.

Po vyschnutí všech vápenných omítkových vrstev byly přímo na fasádu naneseny barevné vzorky. Dle restaurátorských průzkumů barevnosti, rozhodnutí zástupců památkové péče a zástupců projektanta byly vybrány barevné odstíny nejvíce odpovídající nálezům. Byly použity vápenné barvy od firmy Herbol.

Tři znaky nacházející se na průčelí domu byly podrobeny dvěma restaurátorským průzkumům. Na jejich základě bylo rozhodnuto sejmout jejich nekvalitní polychromní úpravu, respektovat originální plastický reliéf a obnovit jejich polychromii podle daného heraldického vzoru. Při jejich restaurování bylo provedeno zpevnění uvolněných fragmentů, vytmelení defektů podkladových vrstev, barevné podmalování ploch a následná polychromní úprava s izolací stříbrných částí, zlacení a lakovou úpravou.

Podle dobové fotografie z r. 1907, potvrzené pamětníky žijícími v okolí školy, bylo nad obloukem ve středním štítu školní budovy za vyzděným objektem knihy umístěno kovové slunce zlaté barvy. Toto slunce se nedochovalo, pouze zbytek kovové konzoly, kterým bylo uchyceno k vaznici krovu. V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto o zhotovení napodobeniny tohoto artefaktu. Nebylo možné vyrobit repliku, protože neexistuje přesná dokumentace. Podle dostupných fotografií byl tedy uměleckým řemeslníkem, pasířem, zhotoven vzorek paprsků slunce v měřítku 1:1 a předveden na stavbě na papírové šabloně ve skutečné velikosti slunce, tj. o průměru 2950 mm. Následně bylo slunce provedeno jako pasířská práce. Je sestaveno ze dvanácti opakujících se dílů – paprsků, střed je pevný kruh vytepaný z tombaku tloušťky 1,2mm. Celé slunce je upevněno na konstrukci z ocelového profilu 35/35 mm, kotvené do štítové zdi a konzolou do vaznice krovu. Plastika byla opatřena nátěrem zlatou práškovou barvou a zalakována čirým lakem.

Před zahájením stavby byla provedena podrobná prohlídka oken a bylo shledáno, že okna v uliční fasádě již není možno vzhledem k jejich špatnému stavu a rozsahu poškození repasovat. Původní špaletová okna byla nahrazena replikami, členění bylo zachováno a vnější křídla byla zasklena dvojsklem.

Současně byly očištěny stávající kovové prvky fasády, tj. mříže a fasádní žerdě a opatřeny novým nátěrem.  Vstupní dveře byly zbaveny starých nátěrů způsobem navrženým restaurátorem, očištěny a nově natřeny ve stejném odstínu jako okna. Dále byla provedena repase historické mříže u vstupních dveří. Nově byly provedeny měděné svody včetně prostupů římsami a hromosvod na střeše i fasádách.

Stavba byla dokončena ke konci roku 2022. Veškeré stavební a restaurátorské práce byly provedeny v souladu s požadavky orgánů památkové péče a zástupců projektanta.

Plánované využití objektu

Jedná se o školní objekt, který je využíván pro první stupeň Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výuku jazyků a matematiky se sídlem na Uhelném trhu na Starém Městě v Praze 1.

Zdroje financování, rozpočet

Obnova nemovité kulturní památky byla financována z rozpočtu Městské části Praha 1 a z finančního příspěvku 2 430 tis. Kč poskytnutého Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.

Celkové náklady v roce 2021 – 2022 na obnovu nemovité kulturní památky byly podle smlouvy o dílo a jejích dodatků se zhotovitelem veřejné zakázky 58 634 tis. Kč bez DPH a 70 948 tis. Kč vč. DPH.  Z toho v roce 2022 byly provedeny práce v hodnotě 54 247 tis. Kč bez DPH a 65 639 tis. Kč vč. DPH.

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

V roce 2022 byla městskou částí Praha 1 dokončena náročná obnova střešního a obvodového pláště secesní nemovité kulturní památky ve Vojtěšské ulici na Nové Městě. Jedná se o školní objekt, který je využíván pro první stupeň Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výuku jazyků a matematiky se sídlem na Uhelném trhu na Starém Městě v Praze 1. Památková hodnota školy spočívá především v jejím individuálním architektonickém, hmotovém a materiálovém řešení s vysokým podílem mimořádně kvalitních umělecko-řemeslných prvků figurální sochařské, ornamentální štukatérské a sgrafitové výzdoby hlavního průčelí. Dům je výraznou nárožní dominantou ve Vojtěšské čtvrti Nového Města a významnou součástí architektonického řešení dané lokality. Stavební a restaurátorské práce na obnově sgrafit, štukových prvků, plastiky sv. Vojtěcha, znaků hlavního města Prahy a Nové Města pražského a znaku s českým lvem byly prováděny v souladu s požadavky zástupců památkové péče. Obnova památky probíhala v letech 2021-2022.

Vzhledem k významu této secesní památky a zdařilé realizaci obnovy se městská část Praha 1 rozhodla přihlásit tuto akci do soutěže Památka roku 2022.

Tato nemovitá kulturní památka je zapsána v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy a nachází se na území Pražské památkové rezervace, evidované na seznamu památek UNESCO. Budova je chráněna od roku 1958.


Obnova uliční fasády školního objektu Vojtěšská 13 - Praha 1

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav před obnovou

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

Školní objekt Vojtěšská 13 - stav po obnově

 
 
Vytvořeno 5.1.2023 14:57:03 - aktualizováno 5.1.2023 16:45:36 | přečteno 55x | kveta.vitvarova