Vyhledávání

Pravidla soutěže - fotografie

I. Základní popis

 1. Principem soutěže je najít pomocí nápovědy – fotografií – město. fotografie se postupně po časových intervalech odkrývají. Celkem jsou nabídnuty 3 nápovědy – 3 fotografie.
 2. Soutěžícím je každý, kdo se k soutěži zaregistruje.
 3. Soutěžící se snaží poznat dle fotografií dané konkrétní město, za což získává body. 
 4. Výhercem se stane Soutěžící, který získá nejvíce bodů.
 5. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi zaslané mimo dobu konání soutěže nebo ty, které nebyly provedeny na základě řádné registrace, či které svým obsahem neodpovídají zadané soutěžní otázce. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže odstranit i bez uvedení důvodu jakékoliv odpovědi Soutěžících, které neodpovídají podmínkám soutěže.

II. Postup

 1. Zaregistrujte se na www.historickasidla.cz – registrace otevřena od 20. 12. 2018
 • zadejte e-mailovou adresu a zvolte vaše heslo, kterými se budete přihlašovat vždy do soutěže
 • vyplňte formulář – jméno, příjmení, věk, PSČ města, kde bydlíte, e-mailová adresa, telefon 
 • vaše křestní jméno se bude zobrazovat na webových stránkách Sdružení (například u průběžných výsledků)
 • V soutěžní dny – od 1. 1. 2019 (zahájení soutěže) po otevření webových stránek www.historickasidla.cz klikněte na připravenou www stránku soutěže http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-tri-klice-kpoznani-mest/
 • Soutěžní „fotografie“ se na stránkách soutěže objeví na příslušný den vždy v 0:01 do 23:59 hodin. Účastník soutěže může soutěžit v daný den pouze jedenkrát.
 • Soutěžící se musí vždy, pokud se chce daný den hry účastnit, přihlásit nebo pokud není registrovaný, tak zaregistrovat.
 • Po otevření příslušného okna se vám na obrazovce objeví první nápověda „první fotografie“, pokud v čase 30 sekund poznáte město, vepište do příslušného okna název města a získáte body.
 • Pokud nepoznáte a tedy nevepíšete v časovém intervalu do příslušného okna název města nebo jste zapsali špatný název, objeví se vám druhá nápověda „druhá fotografie“, postup opakujte - vepište do příslušného okna název města.
 • Pokud nepoznáte a tedy nevepíšete do příslušného okna název města nebo jste zapsali špatný název, objeví  se třetí – poslední nápověda „třetí fotografie“ a opět vepište název města.
 • Pokud jste nepoznali město ani po třetí fotografii – tento den pro vás soutěž končí – i za účast získáváte body.
 • III. Bodování v soutěži

  1. Bodování je založeno na času, který jste potřeboval při označení názvu města, které charakterizují dané „fotografie“. Maximum je 120 bodů, poté se odečítají body, za každou sekundu než začnete vepisovat název města.
  2. Pokud uhodnete název města při první nápovědě „fotografii“ – můžete dle rychlosti získat 120 – 90 bodů.
  3. Pokud uhodnete název města při druhé nápovědě „fotografii“ – můžete dle rychlosti získat 80 – 50 bodů.
  4. Pokud uhodnete název města při třetí nápovědě „fotografii“ – můžete dle rychlosti získat 40 – 10 bodů.
  5. Při neuhádnutí názvu města, ale po dokončení procesu „hádání“ a tedy po přihlášení svým přihlašovacím jménem a heslem, vám bude připočten 1 bod.
  6. Podle obdržených bodů bude sestaven i následný žebříček všech Soutěžících

  IV. Vyhodnocení soutěže

  1. Soutěž je hodnocena průběžně – na webových stránkách je zveřejňováno průběžné hodnocení  - pořadí dle obdržených bodů.
  2. Vyhodnocení s odměnami probíhá 1x měsíčně a na závěr celkové vyhodnocení.
  3. Vždy se hodnotí maximální počet získaných bodů v daném měsíci a na závěr v celkovém vyhodnocení.
  4. Ceny
   1. Měsíční vyhodnocení soutěže
  • účastník soutěže s největším počtem bodů - ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 1 000,- Kč do konce roku 2019
 • Celkové - konečné  vyhodnocení soutěže
  • účastník soutěže s největším počtem bodů - ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 3 000,- Kč do konce roku 2019
  • účastník soutěže s druhým největším počtem bodů - ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 2 000,- Kč do konce roku 2019
  • účastník soutěže s třetím největším počtem bodů - ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 1 000,- Kč do konce roku 2019
 • Průběžné pořadí se zveřejňuje na webových stránkách soutěže.
 • V. Obecná pravidla soutěže

  1. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v zadání soutěže.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěží včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, avšak vždy s účinností pro nové soutěžní kolo následující po dni přijetí takových změn či doplnění, resp. rozhodnutí o zrušení soutěže.
  3. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
  4. Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  5. Pokud je součástí soutěže hlasování, je zakázáno jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a Soutěžící bude ze soutěže vyloučen.
  6. Bude-li mít Organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k umístění, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly.
  7. Pravidla jsou zveřejněna před zahájením soutěže. Souhlas s těmito pravidly soutěže vyjadřuje Soutěžící tím, že se soutěže zúčastní.
  8. Soutěžící, kteří se umístí na předních příčkách, budou zveřejněni na webových stránkách a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, svého osobního profilu nebo jiným vhodným způsobem.
  9. Soutěž Sdružení je určena pro všechny občany EU. 
  10. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a děti zaměstnanců sekretariátu Sdružení.
  11. Pokud Soutěžící při odpovídání na otázku některé ze Soutěží zapisuje do příslušného formuláře víceslovný text, je povinen zajistit, aby jednotlivá slova byla oddělena pouze jednou mezerou. Pokud budou jakákoliv dvě po sobě následující slova odpovědi oddělena více než jednou mezerou, nebude odpověď Soutěžícího vyhodnocena jako správná.
  12. Soutěžící je povinen zadat odpověď ve spisovné češtině.

  Účastí v soutěži každý účastník soutěže potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  

  V Praze, 1. prosince 2018 

  Vytvořeno 19.12.2018 9:47:22 | přečteno 2045x | ernest