Vyhledávání

Předsednictvo

Předsednictvo se z pověření výboru Sdružení zabývá aktuálními záležitostmi, které je třeba řešit v období mezi schůzemi výboru Sdružení.  Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení.

Předsednictvo má celkem 14 členů a je tvořeno předsedou, dvěma místopředsedy a jedenácti členy předsednictva; členy předsednictva mohou být jen fyzické osoby.

Předseda, místopředsedové a 11 členů předsednictva jsou voleni výborem Sdružení. Způsobilost být zvolen do funkce předsedy či místopředsedy je podmíněna výkonem funkce starosty, primátora, místostarosty či náměstka primátora. Způsobilost být zvolen za člena předsednictva nemají jiné pověřené osoby jednající ve Sdružení za člena Sdružení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2, písm. a) Stanov. Zvolení předseda a místopředsedové předsednictva jsou zároveň předsedou a místopředsedy výboru Sdružení a jako předseda a místopředsedové kolektivního statutárního orgánu Sdružení vystupují i vůči veřejnosti a jednají navenek za Sdružení. Každý člen předsednictva je současně garantem krajské sekce.

Pokud některá z osob svoji způsobilost stanovenou v odstavci 3 tohoto článku pozbude, její členství v předsednictvu zaniká a je třeba provést doplňovací volby. Doplňovací volby budou provedeny na nejbližší schůzi výboru Sdružení.

Předsednictvo řídí činnost Sdružení mezi zasedáními výboru Sdružení a je oprávněno učinit i nezbytné rozpočtové změny do rozsahu delegovaného výborem Sdružení.

Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Hlasování je rovné a přímé, každý člen předsednictva má jeden hlas. Předsednictvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů předsednictva; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předsednictvo Sdružení jmenuje ředitele a stanovuje takové jeho kompetence, které nevyplývají přímo ze stanov Sdružení.

Jednání předsednictva se s hlasem poradním zúčastňuje ředitel a předseda kontrolní komise.

Předsednictvo může v případě naléhavé potřeby hlasovat per rolam.


Vytvořeno 22.11.2022 13:32:42 - aktualizováno 22.11.2022 14:42:58 | přečteno 234x | klara.konopaskova